Vedtægter

Vedtægter 

 Åbne Atelierdøre Guldborgsund

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Åbne Atelierdøre Guldborgsund forkortet AAG

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune.

Stk. 3. Foreningen er medlem af Folkeoplysningsforbundet.

§ 2 Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til det lokale kunstliv i Guldborgsund Kommune.

§ 3 Medlemskreds

Stk. 1.  Som medlemmer optages enhver som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det første år.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til bestyrelsen, senest på generalforsamlingen.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves sammen med indkaldelsen til generalforsamling.

§ 4 Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er den højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved mail til medlemmerne.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer der har betalt forfalden kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Valg af stemmetællere
 5. Formandens beretning
 6. Regnskabsaflæggelse
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Godkendelse af budget
 10. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.
  • Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde.
 11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 12. Eventuelt.

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen pr. mail.

Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med et simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning.

Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2.  Indkaldelsesfristen for en generalforsamling er 2 uger.

§ 6 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 4  medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, således, at der hvert år vælges tre medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 4.  Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker pr. mail med angivelse af dagsorden, når formanden finder det nødvendigt eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden.

I sådanne tilfælde afholdes møde senest 2 uger efter anmodningen er kommet formandens kundskab.

Stk.6: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. (der for skal bestyrelsen bestå af 5 medlemmer i alt)

§ 7 Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren der også fører foreningens medlemsregistrering

Stk. 4.  Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 8 Tegningsregler og hæftelser

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser der påhviler foreningen.

§ 9 Vedtægtsændringer

Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10 Opløsning

Stk. 1. Opløsning kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver børneafdelingen på Nykøbing F. Sygehus efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

§ 11 Datering

Stk. 1 Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 24. januar 2013.