ÅBNE ATELIERDØRE - 2024

Generalforsamling 2023

Indkaldelse til Generalforsamling 21. marts 2023 kl. 17-19

i Vandtårnet Hollands Gaard 20, 4800 Nykøbing Falster

Dagsorden:

 • Godkendelse af dagsorden
 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Valg af stemmetællere (kan udelades)
 • Formandens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Godkendelse af budget
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.

Formand Lise-Lotte Schlegel, stiller sit mandat til rådighed – udtræder

Næstformand Lone Weng, på valg 2023 – genopstiller ikke

Kasserer Cathrine Lykke Hagstrøm, på valg 2023 – genopstiller ikke

Espen Brandt-Møller, stiller sit mandat til rådighed – udtræder

Suppleant Dorthe Klingberg stiller sit mandat til rådighed – udtræder

Udtrådt af bestyrelsen: Puk Risom, Bent Erik Neumann
Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde.

 • Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

Henrik Skora, ønsker genvalg

Kirsten Lynggaard Madsen, revisorsuppleant, fratræder

 • Behandling af indkomne forslag
  • 11.1 Opløsning af foreningen
 • Eventuelt.