ÅBNE ATELIERDØRE - 2024

Privatlivspolitik


Privatlivspolitik for Åbne Atelierdøre Guldborgsund gældende fra 12. december 2018.

Foreningen behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlings skik. Derfor har vi i bestyrelsen udarbejdet denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger
Åbne Atelierdøre Guldborgsund er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktpersoner, som er Foreningens formand eller Foreningens kasserer, på nedenstående mail adresse:

Mail: kontakt@aabneatelierdoere-guldborgsund.dk
Hjemmeside: www.aabneatelierdoere-guldborgsund.dk

Foreningens CVR nr. : 34784566

Behandling af personoplysninger:
Vi behandler følgende personoplysninger:
1. Medlemsoplysninger:
• Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, fødselsår, mailadresse og evt. web-adresse.
2. Oplysninger om frivillige og samarbejdspartnere:
• Almindelige oplysninger: Navn, firmanavn, adresser, telefonnummer og mailadresse.
• Andre oplysninger: Hverv i relation til foreningen og bank-kontonummer.

Hvorfra indsamler vi oplysninger:
Vi indsamler kun oplysninger, vi får fra dig.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger.
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).
Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:
• At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
• At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
• At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
• At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger
• At kunne opkræve kontingent og sende nyhedsbrev
• At vi kan drive foreningens aktiviteter, såsom fremstilling af vores fælles brochure, plakat og hjemmeside
• At administrere din relation til foreningen

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er:
• At kunne udbetale transport, tlf. og IT-godtgørelse
• At administrere din relation til foreningen
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:
• At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter
• At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.
• At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter
• At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen
• At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende
Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring – uden dit samtykke.
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig umiddelbart efter dit medlemskab ophører.
Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig umiddelbart efter at dit frivillige arbejde ophører.
Tilmeldte til nyhedsbreve: Vi opbevarer navn og mailadresse, til du anmoder om, at vi sletter dig.

Dine rettigheder:
Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:
• Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det, vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
• Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
• Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
• Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
• Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
• Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.
Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, gennemfører vi ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.
Revision af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.